Chào các thành viên và các quản trị.

Trang Wiki này được thành lập từ ngày 24 Th9 2016.Hiện tại đang có 6 Wiki trên trang này(thời gian tôi đang viết).

Wiki này vẫn còn rất non trẻ và cần các thành viên sửa đổi và bổ sung,hãy góp phần làm cho cộng đồng Fandom Việt Nam ngày càng lớn mạnh như các Fandom khác bằng cách sửa đổi và chờ các Quản trị viên duyệt.Bọn mình sẽ hỗ trợ cộng đồng hết sức có thể.


-Starford Maxint