FANDOM

StarfordMaxint

biệt danh Lapis Lazuli

Hành chính viên Sáng lập viên
  • Tôi sống tại Việt Nam
  • Tôi sinh ngày 17 tháng 10
  • Công việc của tôi là Học sinh
  • Tôi là Nam