FANDOM


Bản mẫu:Youmay

Nó không phải là một cái vỏ. Có rất nhiều sự sống tồn tại ở đây. Đó là việc ta đang làm! Ta sống ở đây! Ta đã hiểu rõ hơn về bản thân mình suốt thời gian qua! Như ta có thể khiến kim loại nghe lời mình! Ý ta muốn nói là: Trái Đất có thể giúp cô tự do.

—"Earthlings"

Bản mẫu:Quotelink Bản mẫu:CharacterBox/WidthBản mẫu:CharacterBox/Infobox

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.